Renty strukturalne

Z dniem 25 czerwca 2007 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpocznie nabór wniosków o przyznanie renty strukturalnej w ramach nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013.

 

Rentę strukturalną będzie mógł uzyskać producent rolny, wpisany do ewidencji producentów rolnych, który ukończył 55 lat, lecz nie osiągnął wieku emerytalnego i nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty. Wnioskodawca powinien prowadzić gospodarstwo rolne przez co najmniej 10 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o rentę strukturalną i w tym okresie być ubezpieczonym w KRUS przez co najmniej 5 lat. Rolnik powinien również w dniu złożenia wniosku o rentę strukturalną podlegać ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu i nie zalegać z zapłatą należności z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników.
Świadczenie w postaci renty strukturalnej przewidziane jest dla rolników, którzy przekażą gospodarstwa rolne o powierzchni użytków rolnych co najmniej 3 ha, a w przypadku gospodarstw położonych w woj. śląskim, podkarpackim, małopolskim i świętokrzyskim min 1 ha. Przekazanie gospodarstwa może odbyć się wyłącznie w sposób trwały.
Powierzchnia użytków rolnych wchodzących w skład przekazanego gospodarstwa na rzecz następcy oraz gospodarstwa po powiększeniu nie może być mniejsza niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w województwie lub średnia powierzchnia gruntów rolnych w kraju, w przypadku gdy średnia powierzchnia gruntów rolnych w województwie przekracza średnią powierzchnię gruntów rolnych w kraju. Warunek dotyczący średnich powierzchni gospodarstw dla następcy nie dotyczy zstępnych przekazującego.
Średnie wielkości gospodarstw w poszczególnych województwach określa Prezes ARiMR.
Możliwe jest też uzyskanie renty strukturalnej po przekazaniu gruntów na cele związane z ochroną przyrody lub zalesienia.
Osoba wnioskująca o rentę strukturalną i jej współmałżonek mogą pozostawić sobie łącznie do 0,5 ha użytków rolnych (wraz z siedliskiem) i uprawiać te użytki dla zaspokajania wyłącznie potrzeb własnych i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
Podstawowa wysokość renty strukturalnej wynosi 150 % najniższej emerytury. Wysokość świadczenia zwiększa się o 100% kwoty najniższej emerytury, jeżeli wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim i oboje małżonkowie spełniają wszystkie warunki dla przyznania renty strukturalnej. Jeśli przekazano gospodarstwo o powierzchni użytków rolnych większej niż 10 ha na rzecz osoby w wieku poniżej 40 lat, podstawowa kwota renty strukturalne zostaje powiększona o 15 % najniższej emerytury. Świadczenie będzie wypłacane co miesiąc, nie dłużej niż do osiągnięcia przez beneficjenta 65 roku życia.
W dniu 21 czerwca 2007 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. „w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”.

źródło: www.minrol.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.