Mikrogranty 2007 Programu „Agro-Smak 2”

Fundusz małych grantów pochodzi ze środków Counterpart Funds (CPF sektorowe), przekazanych przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Fundacji Fundusz Współpracy na mocy Umowy z dnia 16 marca 2007 r. na kontynuację realizacji Programu "Agro-Smak 2".

Fundusz małych grantów Programu "Agro-Smak 2" będzie udzielał dofinansowania małym projektom zgłaszanym przez organizacje producentów i inne organizacje zajmujące się rozwojem produktów regionalnych i tradycyjnych oraz rozwojem rynku tych produktów. Przeznaczony jest na dofinansowanie wszystkich rodzajów działań zbieżnych z celami Programu "Agro-Smak 2" pod względem zawartości merytorycznej jak i odbiorców.
Jednorazowe dofinansowanie nie może przekroczyć kwoty 5.000,00 PLN. Nie może być również przeznaczone na realizację działań o charakterze komercyjnym.

Budżet projektu powinien być kalkulowany w kwotach netto.Z dofinansowania Programu Agro-Smak nie mogą być pokrywane podatek VAT i podatek dochodowy.

Obowiązujące terminy:
Dofinansowanie będzie udzielane do czasu wyczerpania się środków na ten cel nie dłużej jednak niż do 30 października 2007 r. Natomiast projekt, którego dotyczy wniosek, musi być zrealizowany do dnia 15 grudnia 2007 r.

Procedury składania wniosków:
Dofinansowanie przyznawane jest na podstawie wniosku, który będzie oceniać Komisja, powołana przez Zarząd Fundacji Fundusz Współpracy. Przesłane do oceny wnioski nie będą zwracane wnioskodawcom.

Rozpatrzenie wniosku:
W podejmowaniu decyzji Komisja będzie się kierował m.in. następującymi kryteriami:
– zbieżność celów i odbiorców przedsięwzięcia z celami i odbiorcami Programu
„Agro-Smak 2";
– struktura i czytelność budżetu przedstawionego projektu;
– wiarygodność organizacji zgłaszającej projekt;
– zapewnienie o upowszechnieniu informacji o uzuskaniu wsparcia, ze strony Programu.

Ogłoszenie decyzji:
Decyzja Komisji jest ostateczna, nie wymaga uzasadnienia i nie podlega procedurom odwoławczym. Z posiedzenia Komisji, na którym zostają podejmowane decyzje, sporządzony zostanie protokół, podpisany przez Przewodniczącego Komisji. Jest on jawny i dostępny w biurze Programu "Agro-Smak 2". Postanowienia podjęte przez Komisję mogą być zmienione wyłącznie przez nią samą, o ile pojawią się nowe okoliczności dotyczące uprzednio rozpatrywanych wniosków.

Przyznanie dofinasowania:
W przypadku pozytywnej decyzji Komisji o udzieleniu wsparcia z organizacją sporządzona zostanie umowa przekazania środków finansowych, regulująca zobowiązania merytoryczne i finansowe organizacji.

Warunkiem ubiegania się o dofinasowanie jest wypełnienie wniosku i przesłanie go na adres:

Fundacja Fundusz Współpracy
Biuro Programów Wiejskich
ul. Solec 22
00-410 Warszawa
z dopiskiem: Mikrogranty 2007 AGRO-SMAK.

Ocena zgłoszonych projektów dokonywana będzie w terminie nie dłuższym niż
4 tygodnie od dnia wpłynięcia wniosku.

Szczegółowe informacje oraz niezbędne nowe formularze:

Wniosek o dofinansowanie z Mikrograntów

Wzór umowy przekazania środków pieniężnych

Wzór formularza do sporządzenia sprawozdania finansowego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.